Országgyűlés

A Parlament oldalán megtalálhatók az Országgyűléssel kapcsolatos közérdekű adatok, az Országgyűlés működésével kapcsolatos szervezeti és működési dokumentumok, valamint a jogalkotással kapcsolatos információk, irományok is. Elérhetők és a honlap segítségével naprakészen követhetők a folyamatban lévő, Országgyűlés hatáskörébe tartozó, benyújtott javaslatok és az azokhoz kapcsolódó nem önálló irományok, háttéranyagok.

 

Magyar Közlöny

A portál Magyarország hivatalos lapjának (Magyar Közlöny, Hivatalos Értesítő) hiteles példányait tartalmazza. A hivatalos lap számára kattintva a lap gyors áttekintését és az abban történő keresést lehetővé tévő megjelenítő nézet érhető el, letöltéshez, nyomtatáshoz a PDF formátumú közlöny javasolt. A keresőben 1998. januárig visszamenőleg érhetők el a közlönyök elektronikus változatai.

 

Nemzeti Jogszabálytár

A Nemzeti Jogszabálytár mindenki számára térítésmentesen igénybe vehető jogszabálykereső szolgáltatás. Adatbázisában lehetőség van a hatályos és korábbi, illetve jövőbeli időállapotoknak megfelelő lekérdezésre is. A felületről elérhető az Önkormányzati Rendelettár, a nemzetközi szerződések egységes szerkezetű szövegének közzétételére a Nemzeti Jogszabálytáron belül, önálló felületen kerül sor.

 

Kormány.hu

A weboldal a magyar kormány hivatalos információs honlapja, amely aktuális híreket, beszámolókat, multimédiás tartalmakat közöl a kormányzat mindenkori tevékenységéről. A fentieken túl a honlap Dokumentumtárában kapnak helyet azok a tartalmak, amelyeknek közlésére törvények vagy rendeletek kötelezik a kormányt, illetve más, az állampolgárok érdeklődésére számot tartó anyagok és dokumentumok is. A dokumentumok keresése történhet szokványos (kulcsszavas) kereséssel, illetve tallózással.

 

Magyarország.hu

A Magyaroszág.hu a kormányzat elektronikus ügyintézésre szolgáló honlapja, az oldalon keresztül számos szakmai ügyet lehet egyszerűen és gyorsan elintézni elektronikus úton. A portálról közvetlenül elérhető az Ügyfélkapu rendszere, a 1818-as kormányzati ügyfélvonal, leírásokat olvashat a magán, és üzleti életet érintő ügytípusokról, valamint hasznos információkat találhat az állami intézmények, önkormányzatok elérhetőségeiről.

 

Kormányhivatalok

A weboldal a fővárosi és megyei kormányhivatalok hivatalos információs honlapja, amely folyamatosan frissülve aktuális híreket, beszámolókat, hirdetményeket, multimédiás tartalmakat közöl a kormányhivatalok mindenkori tevékenységéről. A fentieken túl a honlap Dokumentumtárában kapnak helyet azok a tartalmak, amelyeknek közlésére törvények vagy rendeletek kötelezik a kormányhivatalokat, illetve más, az állampolgárok érdeklődésére számot tartó anyagok és dokumentumok is.

 

Kormányablakok

Az első kormányablakok 2011-ben kezdték meg működésüket, de cél a kormányablakok országos hálózatának a kialakítása. Az állampolgárok a kormányablakokban jelenleg több, mint 1500 féle ügykört intézhetnek, kezdeményezhetnek, illetve kaphatnak tájékoztatást az eljárás menetéről. A Kormányablakok célja, hogy országos hálózatként biztosítsák a magas színvonalú, integrált egyablakos ügyfélkiszolgálás lehetőségét minden állampolgár számára.

Önkéntes portál

A kormány az önkéntes tevékenység koordinációjának segítése érdekében hozta létre az onkentes.gov.hu portált, amely összehozza egymással az önkénteseket és a segítséget kérőket és híreivel, információval támogatja az önkéntesség megvalósulását.

Emberi jogi munkacsoport

Az Emberi Jogi Munkacsoport fő feladata, hogy figyelemmel kísérje az emberi jogok érvényesülését Magyarországon, konzultációt folytasson a civil szervezetekkel, érdekképviseleti és szakmai szervezetekkel, valamint alkotmányos szervekkel, emellett pedig elősegítse az emberi jogok magyarországi érvényesülésével kapcsolatos szakmai kommunikációt.

Magyar Államkincstár - Társadalombiztosítás és Családtámogatás

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 2017. november 1-jétől beolvadt a Magyar Államkincstárba. A beolvadás következtében 2017. november 1-jétől már a Magyar Államkincstár jár el központi nyugdíjbiztosítási szervként, központi családtámogatási szervként, szociális hatóságként és egészségbiztosítási szervként a számára meghatározott feladatok tekintetében, valamint folyósítja a társadalombiztosítás keretein belül megállapított ellátásokat. Az Államkincstár kezelésébe kerültek a Szociális Információs Rendszerek is.

Integrált Jogvédelmi Szolgálat

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Integrált Jogvédelmi Szolgálata ellátja a betegek jogainak védelmét, illetve feladatköre az ellátotti és gyermeki jogok védelme. A Szolgálat a jogvédelmi képviselet ellátása során biztosítja az érintettek jogairól szóló és a szolgáltatások elérését elősegítő tájékoztatást, a betegdokumentáció megismerésével összefüggő jog érvényesítését, a panaszjog gyakorlásának segítését, a rendszerhibák feltárását és megoldást.

 

Alapvető jogok biztosa

Az alapvető jogok biztosa alapjogvédelmi tevékenységet lát el, eljárását bárki kezdeményezheti. Az alapvető jogok biztosa az alapvető jogokkal kapcsolatban tudomására jutott visszásságokat kivizsgálja vagy kivizsgáltatja, orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményez, tevékenysége során megkülönböztetett figyelmet fordít a gyermekek jogainak, a jövő nemzedékek érdekei, a Magyarországon élő nemzetiségek jogai, valamint a leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok jogainak a védelmére.

 

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt benyújtott panaszok kivizsgálása és az egyenlő bánásmód szempontjainak érvényesítése. A hatóság azoknak az ügyfeleknek az ügyében jár el, akiket diszkrimináció, azaz hátrányos megkülönböztetés ér.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (rövidítve: NAIH)

Információs jogok védelmét ellátó közigazgatási szerv. A GDPR bevezetéséhez kapcsolódóan számos hasznos állásfoglalás, útmutató olvasható az oldalon, a NAIH oldalán kell bejelenteni az adatvédelmi tisztviselő adatait és az esetleges adatvédelmi incidenseket.

 

Családi tudakozó - Szociális tájékoztatás, tanácsadás

A Családi tudakozó oldalon hasznos információkat és segítséget kap a családokat érintő olyan fontos kérdésekben, mint a gyermekek után járó ellátások, a családi adókedvezmény, a tanévkezdéshez kapcsolódó támogatások, az örökbefogadás, a lakásépítési támogatás, a szociális ellátások, a nyugdíjrendszer, a megváltozott munkaképességűek ellátásai, a fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátások és szolgáltatások vagy a vonatkozó jogszabályok.

 

Családbarát Ország

A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. komplex családpolitikai, nőpolitikai, idősügyi és gyermekjóléti szakmai feladatok és folyamatok tervezését, megvalósítását végzi. Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat működtetésével aktív segítséget nyújt a kapcsolati erőszak miatt beállt krízishelyzet kezelésében, valamint az emberkereskedelem áldozatainak segítésében.

 

EfiPortál

"Efiportál, ha információra van szüksége" - az Egységes Fogyatékosságügyi Információs Portál célja, hogy gyakorlati információkat nyújtson szülőknek, érintetteknek és szakembereknek egyaránt a fogyatékosságügy területén. A honlap létrehozása során fontos szempont volt egy teljes körű akadálymentesség.

Szociális Ágazati Portál

Az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos adatok gyűjtése, rendszerezése és közzététele, valamint a széles körű tájékoztatás érdekében - Szociális Ágazati Portál elnevezéssel - honlapot működtet.

 

 Központi Statisztikai Hivatal

A KSH szakmailag önálló országos szervezet, melynek legfőbb feladatköre az egyes gazdasági és társadalmi adatok gyűjtése, feldolgozása és közzététele.

 

TEIR

Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR) honlapja, nyilvános, és regisztrációhoz kötött adatbázisok érhetők el. Működését a 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet szabályozza.

TÁRKI

A TÁRKI kiemelt kutatási területei közé tartozik a társadalmi rétegződés és mobilitás, a munkaerőpiac, a jövedelmi eloszlás, a fogyasztás és életstílus, valamint a társadalmi attitűdök vizsgálata. Eredményeit a Társadalmi riport és a Tárki Európai Társadalmi Jelentés mellett weblapján illetve célzott publikációkban teszi közzé.

OECD

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) párizsi székhelyű nemzetközi gazdasági szervezet. Hivatalos oldalán számos, társadalom- és szociálpolitikai tárgyú információt is találhatunk.

 

Széchenyi 2020

A Széchenyi 2020 honlap pályázói oldalán az európai uniós pályázatok között kereshet könnyedén. A közleményeket tartalmazó felületen az aktuális kiírásokkal, kiírások módosításával és egyéb, a pályázást érintő információkkal kapcsolatos közlemények olvashatók.

 

Pályázatfigyelő

A Pályázatfigyelő a hazai társadalmi szervezetek és alapítványok, intézmények, magánszemélyek, önkormányzatok, vállalkozások számára meghirdetett pályázatok gyűjteménye.

 

Nemzeti Együttműködési Alap – Civil Információs Portál

A Nemzeti Együttműködési Alap az Áht. szerinti - a civil önszerveződések működését, a nemzeti összetartozást, valamint a közjó kiteljesedését, illetve a civil szervezetek szakmai tevékenységét támogató - központi költségvetési előirányzat. Az Alap feletti rendelkezési jogot - ágazati stratégiai döntéseivel összhangban - a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter gyakorolja, és felel annak felhasználásáért.

 

SzGyF Pályázatok

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság pályázati oldala. A 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet szerinti pályázatok, illetve egyéb szakmai, kábítószerügyi és fejlesztési célú pályázatok felhívásai, eredményei.

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET)

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az EMMI háttérintézménye, fő feladata 2012 augusztusi alapítása óta a hazai források közvetítése az oktatás, a szociális, a civil, az egyházi, a nemzetiségi és a társadalmi felzárkózás területein. A hazai forrású támogatások mellett az EMET kiemelt EFOP projektek lebonyolításában is részt vesz, melyek célja a külhoni magyar közösségek megerősítése, tematikus együttműködés erősítése az alábbi témakörök mentén: ifjúságügy, egészségügy, közösségfejlesztés és társadalmi felzárkózás.

 

 

Párbeszéd - Szociális munka folyóirat

A „Párbeszéd” küldetése a szociális munka értékeinek, az elméleti és a gyakorlati területek munkáinak, a kutatások eredményeinek közlése, diskurzusok folytatása, a lapban megjelent írások felhasználásának elősegítése a szakmai közönség és a szociális munka iránt érdeklődők számára. Régebbi számok elérhetők ITT.

 

Esély

Esély - Társadalom- és szociálpolitikai folyóirat kéthavonta, a Hilscher Rezső Alapítvány kiadásában megjelenő folyóirat. A folyóirat archívumában 1989-ig visszamenően érhetők el a folyóiratban megjelent írások, melyek mai napig hasznos olvasmányt jelentenek a területen dolgozó szakembereknek.

Szociálpolitikai tükör

A Szociálpolitikai Tükör a nemzetközi minősítési gyakorlatnak megfelelő szaklektorált folyóirat, amely következetesen alkalmazza az ún. peer-reviewed journal minősítésre alkalmas rendszert. A beérkező kéziratokat két anonim lektor véleményezi. A lektori vélemények figyelembe vételével a javított tanulmány közléséről a Szerkesztőbizottság dönt.

Szociálpolitikai Szemle

Szociálpolitikai Szemle címmel 1911-ben indult a lap elődje, amely a szociális kérdés fogalma alatt elsősorban a munkások szociális biztonságát és érdekvédelmét értette. Az új lap tematikája és időhorizontja is tágabb. Az elmélet – gyakorlat – kitekintés háromszögében kívánja szélesre tárni az ajtót a visszatekintő, értékfelkutató, értékőrző, az elemző és értelmező gondolkodás és munka előtt

 

 

The New Social Worker

A The New Social Worker a szociális munka negyedévente megjelenő angol nyelvű folyóirata. A folyóirat írásai a szociális munka oktatásától a gyakorlati munka általános és speciális technikáin keresztül az etikai problémákig, szakirodalmi ajánlókig széles témakört ölel fel. Érdekes és hasznos szakmai kitekintő a szociális munka nemzetközi világára.

SzocioWeb

A SzocioWeb a magyar szociológiai irodalom bibliográfiája. Az adatbázis folyóiratcikkek, cikksorozatok, tanulmánykötetek, monográfiák és többkötetes könyvek leírását tartalmazza a szociológia és határterületeinek köréből. A SzocioWeben belül található a Szociális Szakma Digitális Archívuma, amely a terület neves magyar szakembereinek állít emléket, közli életrajzukat és munkásságuk főbb állomásait.

METSZETEK Társadalomtudományi folyóirat

A Debreceni Egyetem Politikatudományi és Szociológiai Intézetének online társadalomtudományi folyóirata. Küldetése a tudományos publikációk széleskörű terjesztése. A cikkek nyílt közzétételével célunk a publikált kutatási eredmények díjmentes rendelkezésre bocsátása, valamint a tudományos információk láthatóvá és elérhetővé tételének elősegítése.

SOCIO.HU

A Socio.hu Társadalomtudományi Szemle az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet online lektorált folyóirata. Évente négy magyar nyelvű, valamint egy angol nyelvű szám jelenik meg.

 

Szociális Szakmai Szövetség

A 3SZ a szociális szakmai társadalmi szervezetek szövetsége. Fő célkitűzése a szociális szakemberek és szervezetek érdekeinek képviselete, feladatai közé tartozik a társadalom- és szociálpolitikai, valamint szociális munkát érintő kérdésekben, témákban szakmai állásfoglalások és nyilatkozatok megfogalmazása és közzététele, továbbá szakmai kutatások, konferenciák, és programok szervezése

IFSW

Az International Federation of Social Workers (Szociális Munkások Nemzetközi Szövetsége) szociális munkásokat összefogó nemzetközi szervezet, aki céljául tűzte ki a társadalmi igazságosság, az emberi jogok és a társadalmi fejlődés képviseletét. Az IFSW-nek jelenleg 116 tagja van világszerte.

 

NSZFK

A Nemzeti Fogyatékosságügyi és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. feladata a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, társadalmi integrációjának és komplex (re)habilitációjának elősegítése, a komplex rehabilitációban közreműködők tevékenységének összehangolása. Céljait – mint nagy szakmai tudásbázissal rendelkező módszertani fejlesztéseket generáló, szakmai műhelyeket működtető és felnőttképző intézmény, továbbá mint pályáztató szervezet valósítja meg.

Tanoda Platform

Az Innovatív tanodák Hálózata célja a tanodák érdekképviselete a kiszámíthatóbb finanszírozás, a tanodai munka elismertségének növelése, valamint a tanodai munka szakmai támogatása érdekében.

 

MACSGYOE

Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete célja a Magyarországon családsegítő- és gyermekjóléti alapszolgáltatásokban dolgozó szakemberek szakma-politikai érdekvédelmének biztosítása a partnerség és a részvétel elvét szem előtt tartva.  Az oldal friss hírekkel, naprakész jogszabályokkal, hírekkel, szakmai anyagokkal, útmutatókkal, és egyéb tájékoztatásokkal várja az érdeklődőket.

Az oldalon információk találhatók a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kara által szervezett, hatósági képzésként megvalósuló szociális vezetőképzésről.
Az oldalon információk találhatók a Károli Gáspár Református Egyetem által szervezett, hatósági képzésként megvalósuló szociális vezetőképzésről.
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szociális vezetőképzés tanszékének oldala. A vezetőképzés megszervezése a Katolikus Szeretetszolgálattal való együttműködésben valósul meg.
  A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szociális képzési oldala. Hivatalos közlemények, szociális képzések továbbképzések, képzés-szervezési infomációk, működési nyilvántartással kapcsolatos tájékoztatások találhatók az oldalon.